Dövizzedelerin Bu Sefer Yüzü Güldü

Güncelleme: 26.10.2015
Dövizzedelerin Bu Sefer Yüzü Güldü

Geçtiğimiz aylarda döviz ile aldıkları konut kredilerinde zarara uğrayan ve bu mağduriyetlerini telafi etmek için bankalara başvuranlara bu sefer olumlu haberler geldi. Bankaların bir çoğunun çıkarılan düzenlemeye karşın tüketicilerin açmış olduğu davalarda adım atmaması dövizzedeleri kara kara düşündürüyordu. Ancak son gelen haberler yüzleri güldürecek.

Kullandıkları konut kredisi yüzünden bunalımlı yıllar geçiren ve kendilerini "dövizzede" olarak adlandıranlar, sorunlarına çözüm arıyor. Bankalar, Japon Yeni ve İsviçre Frangı ile konut kredisi kullanan 7 bin kişinin temsilcileriyle masaya oturdu. Çözüm toplantısında her banka genel müdürlük bünyesinde koordinatör atamaya karar verdi.

Müjdeki Haber Geldi!

Ban­ka­lar Bir­li­ği­’ne üye ban­ka tem­sil­ci­le­ri dö­viz­ze­de­le­rin so­run­la­rı­nı çöz­mek için kol­la­rı sı­va­dı. Dün Dö­vi­ze En­deks­li Ko­nut Kre­di­si Mağ­dur­la­rı Der­ne­ği­’nin (DÖV­DER) tem­sil­ci­le­riy­le ban­ka­la­rın üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri bir ara­ya gel­di. Fi­ba ve Şe­ker­bank ha­ri­cin­de­ki tüm ban­ka­la­rın tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lım gös­ter­di­ği top­lan­tı­da dö­viz­ze­de­le­rin so­run­la­rı­na da­ha hız­lı çö­züm bul­mak için ge­nel mü­dür­lük bün­ye­sin­de bi­rer ko­or­di­na­tör atan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di.

Koordinatörler Devreye Sokuldu

Her ban­ka ata­dı­ğı ko­or­di­na­tö­rün ile­ti­şim nu­ma­ra­la­rı­nı DÖV­DE­R’­e bil­di­re­cek. Dö­viz kre­di­si kul­la­nan ki­şi­ler kre­di çek­tik­le­ri ban­ka­la­ra git­tik­le­rin­de her­han­gi bir so­run ya­şar­sa hız­lı çö­züm için ban­ka­nın ata­dı­ğı ko­or­di­na­tö­re ula­şa­cak, so­ru­nu an­la­ta­cak ve dev­re­ye ko­or­di­na­tör gi­re­cek.

Ödemeler %30 Azalacak

Kre­di­ler ilk baş­vu­ru ta­ri­hin­de­ki ana­pa­ra üze­rin­den Türk Li­ra­sı­’na dö­nüş­tü­rü­le­cek. TL’­ye dö­nü­şen kre­di­nin ye­ni ya­pı­lan­dır­ma­da­ki ay­lık fa­iz ora­nı yüz­de 1,25 ola­rak he­sap­la­na­cak. Bu­gü­ne ka­dar öden­miş olan kı­sım çı­ka­rıl­dık­tan son­ra ka­lan mik­ta­rın ay­lık öde­me tu­ta­rı ye­ni­den he­sap­la­na­cak. Böy­le­ce ay­lık öde­me ra­ka­mı yüz­de 30 ci­va­rın­da aza­la­cak. DÖV­DER tem­sil­ci­si Bu­rak Şen­gül, gö­rüş­me­le­ri olum­lu adım ola­rak de­ğer­len­dir­di. Şen­gül, “Tür­ki­ye­’de 7 bin ci­va­rın­da dö­viz cin­sin­den konut kre­disi kul­la­nan ki­şi var. Bun­la­rın da ka­lan borç­la­rı yak­la­şık 4 mil­yon li­ra ci­va­rın­da. Ban­ka­la­rın tem­sil­ci­le­riy­le yap­tı­ğı­mız top­lan­tı­da 3 mad­de­lik is­te­ği­miz ol­du. 250 bin li­ra­lık sı­nı­rın kalk­ma­sı­nı, da­va aç­mış ve Yar­gı­ta­y’­dan olum­suz ya­nıt al­mış ki­şi­ler ile bor­cu­nu ya­pı­lan­dır­mış olan­la­rın da kap­sa­ma gir­me­si­ni is­tedik. Bankalar taleplerimize sıcak baktı” de­di.

Toplam Maliyet1.029 TL
Toplam Faiz%1,47
Aylık Taksit1.029 TL
Karşılaştır
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.